O nama

Centar "Zaštiti ME"

Centar “Zaštiti me” je neprofitna javna ustanova koja spada u kategoriju
javnih škola za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju, osnovana
zahvaljujući zajedničkim ulaganjima grada Banja Luke, njemačke
humanitarne organizacije “Schütz mich” i Mariane Šomers i švajcarskog
crvenog krsta 1999. i 2002. godine.
Ustanova je osnovana za pružanje osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja i
zdravstvene zaštite. Pored toga, Centar “Zaštiti me” je i internat koji ima
ukupno 85 zaposlenih, 29 specijalista u ovoj oblasti i 149 korisnika. Naši
stručnjaci imaju veliko iskustvo iz asistivnih tehnologija, kao i u senzornim i
medicinskim tretmanima. Djeca i mladi imaju mogućnost praktičnih vježbi u
kabinetima i oblastima za vježbanje tokom srednjoškolskog obrazovanja, što
je važno za njihovo zaposlenje.
Naš cilj je da ljubav i razumijevanje, bezgranično strpljenje, profesionalna
inicijativa, vještina i talenat nastavnika i saradnika, primjena specifičnih
metoda i postupaka omoguće našim učenicima da razviju svoje potencijale,
steknu povjerenje u svoje sposobnosti, izgrade sebe kao ličnost i ovladaju
znanjima i vještinama zanata i tako zadovolje osnovnu ljudsku potrebu za
samoostvarenjem.

Plan i rezultati u sklopu ASIQ projekta

Digitalni interaktivni pod- DIP podstiče interaktivno učenje i razvoj odnosa djece u grupi. DIP kao didaktičko sredstvo izuzetno je primenjivo u inkluzivnom obrazovanju gdje uveliko olakšava postizanje ishoda učenja i standarda obrazovanja vaspitanja. Može se koristiti u habilitaciji i rehabilitaciji, senzornoj integraciji, reedukaciji psihomotorike djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju kao i pri podsticanju optimalnog psihomotornog razvoja djece najranijeg uzrasta kroz stimulativne vježbe za razvoj psihomotorike i to vježbe za:

 • razvoj psihomotorike gornjih, donjih ekstremiteta i tijela u cjelini,
 •  vizuelnu stimulaciju i razvoj vizuelne percepcije,
 • integrisanje auditivne i vizuelne percepcije,
 • vizuomotornu koordinaciju,
 • ravnotežu, kontrolu impulsivnosti,
 • usvajanje doživljaja vremena kroz igre i naizmjenične aktivnosti,
 • razvoj praksičkih sposobnosti (melokinetičke praksije),
 • utvrđivanje i uviježbavanje lateralizacije,
 • orijentaciju u prostoru (usvajanje odnosa i pojmova- ispred,iza, pored, gore,dole, iznad, ispod i td) usvajanje klasa i pojmova (veličine, boje, oblici,debljina,visina, brzina i td),
 • razvoj kognitivnih sposobnosti,
 • razvoj pamćenja,
 • razvoj pažnje i
 • razvoj govora. 

Digitalni interaktivna tabla je univerzalno primjenjiva u radu sa djecom uzrasta:

 • od razvojnih savjetovalista do vrtica,
 • od predškolskih ustanova do škola.

Podržava individualno i grupno učenje. Neposredna, istovremena interaktivna komunikacija više učesnika primjenom multi touch interaktivnog ekrana i fleksibilnost primjene android platforme pružaju neograničene mogućnosti primjene i veliki izbor funkcionalnih softverskih informacija. Vrhunski učinak primjene i doprinos u radu i tretmanima sa djecom doprinosi razvoju i bogaćenju senzomotornog i psihomotornog iskustva i sposobnosti opažanja djeteta. Preko kinestezije i svih čula istovremeno obnavlja djetetova iskustva o sebi, o sebi u odnosu na prostor i vrijeme i o sebi u odnosu na drugog. Razvija motoriku i spretnost pri kretanju, manipulisanju i koordinisanju pokreta, njihovoj kontroli, brzini, tačnosti i ravnoteži. Doprinosi razvoju govora i jezika i kognitivnih funkcija. Pomaže regulisanje nivoa budnosti i pažnje. DIT posjeduje veliki broj već instaliranih aplikacija u domenu učenja i zabave.

Vibrafon je logopedski aparat za artikulacijske poremećaje, koji ubrzava terapiju i postiže izvanredne rezultate za kratko vrijeme, nezamjenjivo pomagalo svakog logopeda. Praksa je pokazala da se najveći uspjeh postiže kod korekcije rotacizma (glasa R), korekcije sigmatizma (glasova C, Z, S, Š, Ž, Č, Ć, Đ i DŽ ), te masaže mekog nepca, logomotorike i izazivanja vanjskih vibracija na laringsu.        

Digitalni logopedski set “Behringer” se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora. Uređaj se sastoji od tri zasebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedan jedinstveni sklop. U aparat je ugrađen licencirani software firme Tara Centar doo Zagreb, sa filterskim krivuljama, autorsko djelo prof. Mladena Heđevera. Terapija pomoću Behringera se zasniva na novim naučnim i stručnim načelima:

 •  Diskontinuiranim perceptivnim optimalama,
 • Akustičkoj obradi govornog signala na četiri razine: eliminaciji dijela govornog spektra u kojem je prisutna greška, isticanju dijela spektra koji nedostaje u govoru ili slušanju, linearnom propuštanju dijelova spektra koji se nalaze izvan područja korekcije, dodavanju delay–efekta uz bilo koju kombinaciju.
 • Polisenzoričkoj stimulaciji: auditivnoj, vizualnoj i vibrotaktilnoj.
 •  

Uređaj služi za:

 • Korektivno rehabilitativni tretman mucanja i dizartrija. To se postiže kombinacijom delay-a i filtriranja;
 • Korekciju dislalija (sigmatizam, rotacizam, lambdacizam, tetizam, deltacizam i tetacizam, kapacizam i gamacizam, etacizam);
 •  Pomoć kod osoba sa oštećenjem sluha (vježbe slušanja i govora);
 • Tretman afazija i disfazija

Kroz ASIQ projekat nabaviće se logopedski set sa vibrafonom i software-om za mucanje koji služe za korekciju artikulacionih poremećaja, terapiju mucanja i razvoj komunikativnih sposobnosti učenika.
Cilj je opremiti logopedski kabinet savremenim pomagalima koji bi omogućili bolju i uspješniju terapiju poremećaja glasa i govora kod učenika. Pomoću ove opreme će biti zaokružen proces terapije i rehabilitacije glasa, govora i slušanja kao i vrlo visok procenat uspješnosti u terapiji jer će se obuhvatiti svi segmenti logopedske terapije i pružiće se mogućnost tretmana svih govornih poremećaja učenika sa poteškoćama u razvoju.

Kroz ASIQ projekat će se nabaviti digitalni interaktivni pod, digitalne interaktivne table, smart televizori kojim primjena asistivne tehnologije olakšava proces diferencijacije, sadržaja, zadataka i ishoda. Navedena asistivna tehonologija je namijenjena osobama sa lakom intelektualnom ometenošću, kao i osobama sa poremećajima iz autističnog spektra, osobama sa nedostakom pažnje i hiperaktivnim poremećajem, sa specifičnim teškoćama u učenju, intelektualnim razvojnim poremećajima, oštećenjem sluha i vida, poremećajem u ostvarivanju komunikacije, smetnjama u motoričkom razvoju, cerebralnom paralizom i hrončnim bolestima i učenicima sa poremećajem u ponašanju.
Pomoću ove opreme će se upotpuniti i modernizovati senzorna soba i rad terapeuta sa učenicima sa lakim intelektualnim poteškoćama u razvoju. To je mjesto gdje osobe sa poremećajem senzorne integracije mogu da istraže i razviju svoje senzorne vještine, da se relaksiraju i oslobode napetosti.

Interaktivni ekrani su posebna vrsta ekrana veličine su 65 inča koji imaju ugrađen računar i omogućuju učiteljima i učenicima visoki stepen interakcije i saradnje tokom nastave. Uz pomoć interaktivnih ekrana možemo pripremiti adekvatne materijale primjerene svakom učeniku, bez obzira na uzrast ili teškoće , koji se mogu koristiti u individualnim i grupnim aktivnostima. Interaktivni ekrani omogućuju korištenje auditivnog i vizuelnog sadržaja što je naročito važno za učenike sa lakom i umjerenom intelektualnom ometenošću kojima je potrebna upravo takva podrška u učenju. Postoji mogućnost korištenja različitih softvera i aplikacija poput ICT-podrške, AAC aplikacija koje postiču razvoj koncentracije, vizuelne pažnje, slušne pažnje, vizuelne percepcije, interakcije, komunikacije te omogućavaju prilagođavanje cjelokupnog vaspitnoobrazovnog procesa mogućnostima učenika.

U našoj ustanovi obrazuju se djeca sa lakim intelektualnim poteškoćama za zanimanje kuvar. Dobro opremljena radionica kuvarstva je preduslov da bi naša djeca kroz praktičan rad usvojila potrebna znanja i vještine za svoje buduće zanimanje. Modernizacija kuhinjske radionice, novi uređaji, mašine, oprema, alati i  inventar omogućiće djeci sa lakim intelektualnim poteškoćama sigurnost u izvođenju praktične nastave, kvalitetno osposobljavanje u sticanju znanja i vještina u pripremi hrane i da postižu još bolje rezultate na takmičenjima u državi i regionu.

U Centru „Zaštiti me“ se obrazuju učenici sa lakim intelektualnim smetnjama za zanimanje pekara, u struci poljoprivrede i prerade hrane. U nastavnom procesu poseban značaj se pridaje praktičnoj nastavi, da bi učenici mogli lakše da savladaju korištenje mašina, alata i pribora. Kroz ASIQ projekat, radionica praktične nastave je opremljena odgovarajućim mašinama, alatom i priborom neophodnim za rad u pekari. Učenici prvog razreda će odmah moći da se upoznaju sa ovom opremom jer u drugom i trećem razredu praktičnu nastavu obavljaju ugradskim pekarama.

 • Laminator je uređaj za valjanje i preklapanje lisnatog tijesta uz koji će učenici imati mogućnost da se upoznaju sa radom takve mašine.
 • Fermentacijska komora je uređaj za fermentaciju tijesta uz koju će učenici imati mogućnost da prate tok fermentacije kao i da odrede završetak toka.
 • Volumetrijska djelilica je uređaj za dijeljenje tijesta.
 • Uređaj za oblikovanje tijesta.
 • Vekranira služi za završno oblikovanje hljeba u obliku vekne.

Do sada su učenici imali nastavu u kojoj su učili ručni način izradepekarskih proizvoda, a uz pomoć nabavljenih uređaja, nakon završetka škole, brže će moći da se uklope u rad.

 • Konvekcijska peć služi za pečenje pekarskih proizvoda.
 • Postolje za konvekcijsku peć služi za lakše praćenje procesa pečenja.
 • Kolica za plehove.
 • Rashladni ormar služi za skladištenje osnovne i pomoćne sirovine u pekarstvu.
 • Plinski šporet se koristi u svim većim restoranima za bržu pripremuhrane. Uz ovaj uređaj učenici sa lakim intelektualnim poteškoćama će se upoznati sa radom uz pomoć plina. Tako stvaraju osjećaj odgovornosti i opreza kod pripreme hrane.
 • Radni sto za obradu tijesta.
 • Digitalna vaga za vaganje osnovih i pomoćnih sirovina.

U sklopu našeg centra se nalazi Internat u kojem je potrebno pružiti adekvatan smještaj za učenike škole. S obzirom da Internat ima i vešeraj, kroz projekat smo nabavili mašinu za pranje veša kako bi se omogućilo pranje njihovog veša.

U našem centru se obrazuju učenici sa lakim intelektualnim smetnjama u razvoju za zanimanje agroprozivođača. Praktičnu nastavu obavljaju u tri plastenika (dobijeni kroz donacije) koji se nalaze u dvorištu centra. Tokom školske godine u plastenicima se proizvodi povrće koje se koristi u kuhinji za ishranu učenika smještenih u internatu centra. Donacijom opreme za plastenike kroz ASIQ projekat znatno će se poboljšati obrazovni rad sa učenicima u teoretskom i praktičnom dijelu. Tim će se omogućiti lakši razvoj i osposobljavanje učenika za praktične aktivnosti pomoću kojih će moći da sami obezbijede privremeno ili stalno zaposlenje. Dobijena oprema:

 • Duvač lišća služi za mehaničko skupljanje lišća, predstavlja problem u jesenjim danima, ali pomoću duvača lišća ovaj posao je jednostavan i omogućava da površine budu uredne.
 • Bacač snijega je uređaj pomoću kojeg se održava prohodnost i urednost školskog dvorišta. Znatno će se olakšati održavanje i uštediti vrijeme.
 • Motorna freza i plug su sastavni dio opreme za plastenike. Da bi krenuli u proizvodnju povrća u plastenicima, zemlja se kvalitetno priprema uz pomoć ovih uređaja.
 • Motorne makaze za živu ogradu služe za obrezivanje i oblikovanje ukrasnog drveća, grmlja, žive ograde itd. Ovaj uređaj će dati novi izgled dvorištu našeg centra.
 • Motorna kosilica služi za održavanje zelenih površina gdje se u proljetnom i ljetnom periodu održava dio nastave fizičkog vaspitanja.
 • Motorni trimer služi za košenje nepristupačnih mjesta u sklopu našeg centra.

Naša Adresa

Poljokoanov bb

Banja Luka, 78000  Bosna i Hercegovina

www.zastitime.info