Opis usluga i opreme logopetkinje

Digitalni logopedski set predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno
signalno
procesiranje (DSP) koje omogućava bržu i preciznu obradu zvuka gotovo istim kvalitetom i
brzinom kako to radi i ljudski mozak.