Opis usluga i opreme tiflološkinje

Djeca sa oštećenjem vida su heterogena grupa.Neka od njih imaju blaga oštećenja
vida, dok su druga bez ostataka vida. Ima onih koji pored oštećenja vida imaju i neke
druge smetnje (motoričke, intelektualne, emocionalne..) ili je oštećenje vida jedina
smetnja. Neki djeca su stekla oštećenje vida u nekom dijelu svog života, dok su druga
imaju kongenitalno oštećenje ili neposredno posle rođenja. Razlikuju se po vremenu i
nastanka oštećenja, stepenu oštećenja i uzroku koji su doveli do smanjenja vidne
sposobnosti.