O nama

OVrsg

JU „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“
Banja Luka je osnovana 1979.godine sa sjedištem u Banja Luci, u ulici Jovana
Raškovića 28.
Primarna djelatnost ustanove je vaspitanje i obrazovanje djece sa
oštećenjem sluha. Poslednjih godina ustanova je, izmjenama Zakona o
osnovnom vaspitanju i obrazovanju, postala škola za djecu sa smetnjama u
razvoju. Da bi početkom 2021. godine proširila svoju djelatnost rješenjem
nadležnog ministarstva kao „Resursni centar za inkluzivno vaspitanje i
obrazovanje“.
JU „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“
Banja Luka bavi se obrazovanjem i vaspitanjem kroz registrovane djelatnosti:

 •  predškolsko vaspitanje i obrazovanje,
 •  osnovno vaspitanje i obrazovanje,
 • srednje obrazovanje i vaspitanje
 • rehabilitacijom kroz slušne, govorne i logopedske vježbe,
 • resursni centar,
 •  ambulanta za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju
  i jedina je ustanova te vrste u Republici Srpskoj.

U ustanovi svakodnevno boravi 110 djece različitog uzrasta i različitih
smetnji, a kroz ambulantu prođe godišnje između 250-300 djece gdje se
realizuju govorno-slušne i logopedske vježbe. U predškolskim grupama
borave djeca oštećenog sluha, djeca sa kohlearnim implantom i djeca sa
drugim govorno-jezičkim poremećajima. Nažalost, evidentan je porast djece
predškolskog uzrasta sa poremećajima govora i jezika.
Oblici rada su definisani kroz date nastavne planove i programe, kao grupni i
individualni oblici rada. Individualni oblici rada koji se pružaju našim
korisnicima su:
• slušno-govorne vježbe,
• logopedske vježbe,
• vježbe reedukacije psihomotorike,
• vježbe senzorne integracije,

• vježbe muzičko-ritmičkih stimulacija.
Osim toga korisnici naše ustanove imaju i psihološku opservaciju i
psihijatrijsku obradu.
Organizacija Centra obuhvata:

 • stručna služba sa stručnim saradnicima,
 • 25 defektologa,
 • psiholog,
 • psihijatar,
 • medicinska sestra,
 • 6 pripravnika.

Centar ima ukupno 54 zaposlena radnika.

Plan i rezultati u sklopu ASIQ projekta

 • BERA- aparat za ispitivanje slušne funkcije moždanog stabla sa PS modulom
 • OTOAE – aparat za otoakustičku emisiju za PS modulom
 •  TIMPANOMETAR – sa PC modulom
 • AUDIOMETAR – sa PS modulom
 • EKG
 • NEGATOSKOP

Oprema služi za procjenu stanja sluha kod djece i starijih korisnika.
Spada u grupu objektivnih metoda. Nabavkom i primjenom ove opreme objedinićemo na jednom mjestu dijagnostiku i rehabilitaciju.

Digitalni interaktivni pod- DIP podstiče interaktivno učenje i razvojodnosa djece u grupi. DIP kao didaktičko sredstvo izuzetno je primenjivo u inkluzivnom obrazovanju gdje uveliko olakšava postizanje ishoda učenja i standarda obrazovanja vaspitanja. Može se koristiti u habilitaciji i rehabilitaciji, senzornoj integraciji, reedukaciji psihomotorike djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju kao i pri podsticanju optimalnog psihomotornog razvoja djece najranijeguzrasta kroz stimulativne vježbe za razvoj psihomotorike i to vježbe za:

 •  razvoj psihomotorike gornjih, donjih ekstremiteta i tijela ucjelini,
 • vizuelnu stimulaciju i razvoj vizuelne percepcije,
 • integrisanje auditivne i vizuelne percepcije,
 • vizuomotornu koordinaciju,
 • ravnotežu, kontrolu impulsivnosti,
 • usvajanje doživljaja vremena kroz igre i naizmjeničneaktivnosti,
 • razvoj praksičkih sposobnosti (melokinetičke praksije),
 • utvrđivanje i uviježbavanje lateralizacije,
 • orijentaciju u prostoru (usvajanje odnosa i pojmova- ispred,iza, pored, gore,dole, iznad, ispod i td) usvajanje klasa i pojmova (veličine, boje, oblici,debljina,visina, brzina i td),
 • razvoj kognitivnih sposobnosti,
 • razvoj pamćenja,
 • razvoj pažnje i
 •  razvoj govora.

Digitalni interaktivna tabla je univerzalno primjenjiva u radu sa djecom uzrasta:
• od razvojnih savjetovalista do vrtica,
• od predškolskih ustanova do škola.
Podržava individualno i grupno učenje. Neposredna, istovremena interaktivna komunikacija više učesnika primjenom multi touch interaktivnog ekrana i fleksibilnost primjene android platforme pružaju neograničene mogućnosti primjene i veliki izbor funkcionalnih softverskih informacija. Vrhunski učinak primjene i doprinos u radu i tretmanima sa djecom doprinosi razvoju i bogaćenju senzomotornog i psihomotornog iskustva i sposobnosti opažanja djeteta. Preko kinestezije i svih čula istovremeno obnavlja djetetova iskustva o sebi, o sebi u odnosu na prostor i vrijeme i o sebi u odnosu na drugog. Razvija motoriku i spretnost pri kretanju, manipulisanju i koordinisanju pokreta, njihovoj kontroli, brzini, tačnosti i ravnoteži. Doprinosi razvoju govora i jezika i kognitivnih funkcija. Pomaže regulisanje nivoa budnosti i pažnje. DIT posjeduje veliki broj već instaliranih aplikacija u domenu učenja i zabave.

Interaktivni ekrani su veličine 65 inča sa ugrađenim računarima radi primjene odgovarajućih programa. Interaktivni ekrani omogućavaju primjenu auditivnih i vizuelnih sadržaja sa ciljanim programskim sadržajima. Namjena tih aplikacija je da potiču razvoj auditivne i vizuelne pažnje, interakcije i komunikacije. Iste karakteristike se odnose na primjenu interaktivnog poda i interaktivnog stola.

 • Digitalno logopedski set – se primjenjuje u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja kroz digitalno signalnu obradu zvuka. Najčešće se primjenjuje kod artikulacijskih i fonoloških poremećaja, oštećenja sluha, mucanja itd. Takođe, osim ugrađenih softvera moguća je i instalacija i drugih softvera i aplikacija kao što je ICT-AAC.
 • Vibrofon – logopedsko pomagalo s kojim se dolazi do brzih i dobrih rezultata kod korekcije artikulacijskih poremećaja (rotacizma-glas R, sigmatizma-C,Z,Ž,S Š,Č,Ć,Đ,DŽ), masaže mekog nepca, logomorike i izazivanju vanjskih vibracija na larinksu. Postižu se i odlični rezultati kod afazija ukoliko se govorno- jezičkim vježbama pristupi na vrijeme. Odlikuje ga lakoća rukovanja, nježnost i bezbolnost tokom primjene u terapiji. Omogućava vremensko skraćenje terapije i postizanje izvanrednih rezultata u kratkom vremenskom periodu.

FM sistem-bluetooth – koji radi na principu predajnika i resivera bez kablova. Oprema je namjenjena za djecu oštećenog sluha i drugih govrno-jezičkih smetnji. U isto vrijeme poruke se mogu slati pojedinačno ili grupno. Primjena bluetooth slušalica na ovaj način utiče na razvoj pažnje kod djece fonenskog sluha kao i cjelokupan razvoj govora i jezika.

Vešeraj – industrijske mašine za pranje i sušenje veša. Prilikom boravka djece u našoj ustanovi u predškolskim grupama važno je pridržavati se sanitarnih mjera. Te mjere uz korištenje novih mašina zadovoljavaju propisane mjere kojima se definišu zdravstveno-higijenske mjere koje se propisuju za boravak djece u ustanovama ovog tipa.

Oprema za frizerski salon i pekaru u nastavnom planu i programu za učenike srednjih škola, smjer frizer i pekar, neophodno je obezbjediti dodatnu dgovarajuću praksu. Aktivnostima koje će se realizovati ovim kabinetima za praktičnu nastavu omogućiće se lakše savladavanje vještina koji će biti neophodni učenicima ka njihovoj punoj samostalnosti.

Kombi- kombi vozilo sa vozačem stoji na raspolaganju za mnogobrojne aktivnosti (izleti, posjete nekim događajima itd.) koje ustanova organizuje, te posjete kulturnim i zabavnim događajima. Glavni cilj omogućavanja adekvatnog prevoza je pružanje prilike našim korisnicima za sudjelovanje u životu lokalne zajednice, kao i prilika za socijalizaciju.

Naša Adresa

Dr Jovana Raškovića 28
Banja Luka 78000 Bosna i Hercegovina