O nama

JU Resursni centar za djecu i mlade "Podgorica"

Ustanova je počela sa radom 1948. godine u Perastu kao Dom slijepih i jedna je od prvih ustanova u školovanju učenika koji zbog umanjenih sposobnosti nijesu bili u mogućnosti da pohađaju školu sa svojim vršnjacima, već su svoje obrazovanje sticali u uslovima prilagođenim njima. Godine1950. Dom slijepih seli se u Risan i vremenom prerasta u Zavod za slijepu djecu i omladinu; a 1965. godine preseljava se u Titograd ( sada Podgorica ) i iste godine dobija novi naziv: Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidnih lica. Nakon više od dvije decenije, u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, Ustanova je 13.02.2002. godine registrovana kao JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, Zakonom o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju riječ „zavod“ zamjenjuje se riječima „resursni centar“ pa je shodno promjenama zakona izvršena promjena naziva Ustanove i od 31. januara 2012.godine Ustanova nosi naziv Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“.

Tokom rada Ustanova stalno razvija svoju djelatnost i za svoj rad dobija značajna priznanja:

– Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima – 1978. godine;

– Republička nagrada „ Oktoih “– 2000. godine;

– Povelja „ prof. M. Matić “– 2000. godine;

– Nagrada Glavnog grada Podgorice „ 19. DECEMBAR “– 2009. godine i mnoga druga priznanja i zahvalnice.

Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ je multidisciplinarna ustanova u kojoj se školuju djeca i omladina sa smetnjama u razvoju: sa senzornim, tjelesnim i kombinovanim smetnjama.

Transformacijom Zavoda za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Javnu ustanovu Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” u Podgorici, Ustanova proširuje djelatnost i dobija nove uloge.

Djelatnosti Ustanove su:

– realizovanje predškolskog, osnovnog, srednjeg opšteg i stručnog vaspitanja i obrazovanja djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama za zanimanja za koje je Ustanova licencirana;

– obezbjeđivanje smještaja, habilitacije i rehabilitacije djece sa posebnim obrazovnim potrebama;

– pružanje drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama savjetodavne i stručne podrške za vaspitanje i obrazovanje djece sa određenom vrstom smetnje u razvoju;

– izvođenje obuke nastavnika i saradnika koji obavljaju vaspitno-obrazovni rad sa djecom sa posebnim potrebama;

– realizovanje tretmana rane intervencije i stimulacije, kao i individualne tretmane (tiflološke, somatopedske, logopedske i fizioterapeutske) za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama iz drugih ustanova.

Ustanova može da obavlja i drugu djelatnost, i to izradu, štampanje i distribuciju prilagođenih nastavnih, didaktičkih i drugih sredstava za potrebe pravnih i fizičkih lica, u skladu sa zakonom.

Za dugogodišnji period postojanja Ustanova je prošla je kroz čitav niz reformi i transformacija, razvijajući svoje djelatnosti i stručne sposobnosti. Danas predstavlja istinski resurs procesu inkluzije u Crnoj Gori sprovođenjem programa rane intervencije, pružanjem podrške kroz savjetodavni i instruktivni rad djeci, nastavnicima i roditeljima u redovnom sistemu obrazovanja, razvijanjem asistivne tehnologije, socijalne i zdravstvene dimenzije.

Rad u Ustanovi je organizovan cjelodnevno, 24 časa. Proces rada se izvodi u prijepodnevnoj smjeni u školi i popodnevnoj smjeni u internatu. Proces rada u odjeljenjima: za izvođenje posebnog programa vaspitno-obrazovnog rada kombinovane smetnje: tjelesne,senzorne i mentalne od umjerenih do težih smetnji; osnovne i srednje stručne škole, traje od 8.00 do 14.00 časova, a u internatu vaspitni rad se realizuje od 14.00 do 20.00 časova časova. Učenicima iz Glavnog grada, poslije nastave obezbijeđen je produženi boravak u terminu od 11.00 do 17.00 časova prema njihovim potrebama. Program rane intervencije za djecu od 0 do 6 godina i individualni tretmani (somatopedski, tiflološki, logopedski, fizioterapeutski i dr.) za učenike iz drugih vaspitno-obrazovnih ustanova, pruža/pružaju se u internatu prema utvrđenom rasporedu.

Ustanova je smještena na lokaciji, u ulici Princeze Ksenije, broj 6. Ima dvorište površine 22453 m 2 . Površina škole 1920 m 2 i internata je 1500 m 2 . Dvorište Ustanove je prilagođeno je za učenike sa senzornim, motoričkim i kombinovanim smetnjama. Dvorište ima ulaznu rampu, mobilijar i držače od škole do internata kako bi djeca mogla nesmetano da se kreću. U Ustanovi postoji škola i internat.

Plan i rezultati u sklopu ASIQ projekta

Digitalno logopedski set je najmoderniji instrument koji se koristi u rehabilitaciji slušnih i govornih jezičnih poremećaja. Predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno – signalno procesiranje (DSP) koje omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi mozak. U setu se nalazi 50 gotovih programa (aplikacija) koji se jednostavno i brzo mogu aktivirati. Digitalni – logopedski set koristi se u većini rehabilitacijskih postupaka uz primjenu bilo koje klasične logopedske metode.Ovaj logopedski set ima i višestruku primjenu u dijagnostici i terapiji. Pokazao se korisnim u terapiji različitih poremećaja ili poteškoća govorno-jezične komunikacije kao i poremećaja auditivne percepcije, pažnje i sluha. Standardno se koristi kod: artikulacijskih i fonoloških poremećaja, mucanja, oštećenja sluha, poremećaja slušnog procesuiranja i poremećaja glasa. Također se koristi i kod: teškoća čitanja (disleksija), poremećaj pažnje i koncentracije (ADD i ADHD), neurogenih poremećaja govora (dizartrija), kontrole glasnoće govora (disfonija). Koristi se i kod učenika s drugim komunikacijskim teškoćama (autizam, intelektualne teškoće i cerebralne paralize). Cjelokupni komplet se sastoji od tri posebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedan jedinstveni sklop. Sva tri aparata su
Behringer-ovi proizvodi. Upotrebom digitalnog – logopedskog seta znatno se skraćuje period rehabilitacije i brže se dolazi do rezultata u granicama individualnih mogućnosti.

Set Natali Barage koji se koristi za rad sa djecom sa oštećenim vidom.. To je u stvari specifična dijagnostička procedura za procjenu razvoja vidnih funkcija na osnovu kojih se vrši odabir materijala za individualni rad sa djetetom.

Interaktivni ekrani su posebna vrsta ekrana koji omogućuju učiteljima i učenicima visoki stepen interakcije i saradnje tokom nastave. Uz pomoć interaktivnih ekrana možemo pripremiti adekvatne materijale primjerene svakom učeniku, bez obzira na godine ili teškoće, koji se mogu koristiti u individualnim i grupnim aktivnostima. Interaktivni ekrani omogućuju korištenje različitog auditivnog i vizualnog sadržaja podrška u učenju. Uz to, omogućuju i korištenje različitih softvera i aplikacija poput ICT-AAC aplikacija koje potiču razvoj koncentracije, vizualne pažnje, vizualne percepcije, interakcije, komunikacije.

Vibrofon je jedno od logopedskih pomagala s kojim se dolazi do brzih i dobrih rezultata kod korekcije artikulacijskih poremećaja (rotacizma- glas R,sigmatizma- C,Z,Ž,S,Š,Č,Ć,Đ,DŽ), masaže mekog nepca, logomorike i izazivanju vanjskih vibracija na larinksu. Postižu se i odlični rezultati kod afazija u koliko se govorno-jezičnim vježbama pristupi na vrijeme. Odlikuje ga lakoća rukovanja, nježnost i bezbolnost tijekom primjene u terapiji. Omogućava vremensko skraćenje terapije i postizanje izvanrednih rezultata u kratkom vremenskom periodu.

Infrastrukturni radovi na objektu – Ustanova će putem projekta dobiti rekonstrisan dio internatskog prostora u okviru kojeg se nalaze kabineti u kojima se realizuju programi Rane intervencije što će omogućiti kvalitetnije uslove za boravak djece, ali i za rad zaposlenih.

Kombi vozilo prilagođeno djeci sa tjelesnim smetnjama – Usluga prevoza dostupna je učenicima s teškoćama u razvoju i podrazumijeva preuzimanje učenika u njihovom domu te povratak kući nakon nastave. Međutim, uslug prevoza ne znači samo transport već ima puno šire značenje za učenike i njihov razvoj. Kombi vozilo s vozačem stoji na raspolaganju za mnogobrojne aktivnosti koje škola organizuje. Glavni cilj omogućavanja adekvatnog prevoza je pružanje prilika našim učenicima za učestvovanje u životu lokalne zajednice što je prilika za socijalizaciju.

Naša Adresa

Princeze Ksenije br. 6

Podgorica,  81000 Crna Gora

www.resursnicentarpg.me